Vyznačení budovy - Geodet-RB

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Vyznačení budovy

Služby > Geometrický plán
  • Co je to budova

budovou se rozumí nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí. V katastru se evidují budovy spojené se zemí pevným základem, a to budovy, kterým se přiděluje popisné nebo evidenční číslo, nebo budovy, kterým se popisné nebo evidenční číslo nepřiděluje a které nejsou příslušenstvím jiné stavby evidované na téže parcele. Dále se v katastru evidují rozestavěné budovy. V katastru se neevidují drobné stavby dle katastrálního zákona s pevně danými výjimkami (zde § 27-m).
Jako vlastník nově evidované stavby se do katastru zapisuje vlastník pozemku, na kterém je stavba postavena, pokud není listinou prokázáno, že vlastníkem je jiná osoba. Jako způsob využití nově evidované stavby se zapíše účel, ke kterému je stavba podle kolaudačního souhlasu nebo oznámení stav
ebeníka užívána v souladu s právními předpisy.

  • Geometrický plán pro vyznačení budovy

pro zápis nových staveb musí být předložen geometrický plán pro vyznačení budovy. Geometrický plán může být vyhotoven pro:
- vyznačení rozestavěné stavby se obvykle provádí z důvodu získání úvěru nebo hypotéky od peněžních ústavů. Rozestavěná budova musí být alespoň v takovém stupni rozestavěnosti, že již patrné stavebně technické a funkční uspořádání prvního nadzemního podlaží
nebo je vystavěn alespoň 1m obvodového zdiva. Takovýto geometrický plán může posloužit i k následnému zápisu již hotové stavby, pokud nedojde během výstavby ke změně jejího obvodu.
- vyznačení dokončené stavby, který slouží jako podklad ke kolaudačnímu řízení a následně k zápisu stavby do katast
ru nemovitostí.

  • Zápis do katastru nemovitostí

rozestavěná budova se zapisuje do katastru nemovitostí na podkladě ohlášení jejího vlastníka. Ohlášení má formu formuláře, který je možno stáhnout zde. Zápis rozestavěné stavby nepodléhá správnímu poplatku.
Přílohami žádosti jsou:
- geometrický plán pro vyznačení rozestavěné budovy
- rozhodnutí nebo souhlas stavebního úřadu s provedením stavby (stavební povolení, kopie ohlášení stavby, souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby, rozhodnutí o umí
stění stavby, územní souhlas)
- čestné prohlášením vlastníka s jeho úředně ověřeným podpisem, že se jedná o rozestavěnou budovu
- podklad pro zápis vlastnického práva k budově

dokončená budova se zapisuje do katastru nemovitostí na podkladě ohlášení jejího vlastníka. Ohlášení má formu formuláře, který je možno stáhnout zde. Zápis dokončené stavby nepodléhá správnímu poplatku.
Přílohami žádosti jsou:
- geometrický plán pro vyznačení budovy
- rozhodnutí nebo souhlas stavebního úřadu s užíváním stavby (kolaudační souhlas, kopie oznámení stavebníka o záměru užívání dokončené stavby stavebnímu úřadu, souhlas stavebního úřadu, že lze stavbu užívat, atd.)
- doklad o přidělení čísla popisného nebo čísla evidenčního
- podklad pro zápis vlastnického práva k budově

Poznámka: všechny listiny je nutno předložit v originálech nebo úředně ověřených kopiích. Rozhodnutí vydaná stavebním úřadem musí obsahovat doložku o nabytí právní moci.

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky